456

login2

sgt

สถานที่ สอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน ปีจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

คลิกตรวจสอบ รายชื่อ วันที่สอบ และเวลาสอบ ตามตามหน่วยที่ท่านได้แจ้งไว้

locat1 locat2locat3

locat4locat42locat4

locat9locat9 locat12

locat13 locat256locat192


 

แจ้งปัญหา 0879799994 ร.อ.รัตนมงคล เอี่ยมสอาด